www.eufunds.bg

На 3-ти юли 2018 г. завърши проектът "Нови работни места и устойчива заетост в ГОЛДЪН КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД", със срок на изпълнение 15 месеца.

Стойност на проекта: 61 289.13 лева

Финансиране:

  • ЕСФ: 52 095.76 лева

  • Национално финансиране: 9 193.37 лева

Проектът се реализира по Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси, посредством Министерството на Труда и Социалната Политика. Цел на проекта е да се даде шанс на уязвими групи на пазара на труда – младежи до 29 години и/или трайно безработни лица.

Проектът е на обща стойност  61289.13 лева, като средствата са предвидени за назначаване на трима души и закопуване на оборудване за изпълнението на трудовите им задължения. ГОЛДЪН КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД ще назначи трима души - Експерт Маркетинг, Експерт Продажби и Шофьор. Проектът ще постави акцент върху трудовата интеграция на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда: трайно безработни и/или неактивни лица и безработни младежи до 29г.

Специфични цели на проекта:

  1. Да се създадат нови работни места за безработни и/или неактивни лица и младежи до 29 години за работа по перспективни професии и длъжности във фирма ГОЛДЪН КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД

  2. Осигуряване на устойчива и дългосрочна заетост на новонаетите служители.

  3. Придобиване на знания, умения и опит от страна на новонаетите лица и младежи до 29 години, по време на заетостта, за ефективна професионална реализация в сферата на търговското посредничество с инструменти


С реализацията на проекта www.instrumentistart.com (онлайн магазин, на ГОЛДЪН КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД) ще подобри и разшири услугите за своите клиенти. 

  • След приключването на проекта поставените задачи са изпълнени, защото двама от служителите остават във фирмата и продължават да работят. Това са Експерт Маркетинг и Шофьора. С това целите на проекта са изпълнени и всичко е успешно.