ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

“ Голдън Комюникейшънс " ООД ( " Инструменти Старт " ) гарантира в максимална степен защитата на личните данни на Клиентите си. Нашата рамка за сигурност се основава на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, и др.)

Политиката за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Платформата, определя правилата, които " Инструменти Старт " ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Платформата или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн пазаруването. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за " Инструменти Старт ". Затова е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на " Инструменти Старт ", но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни продукти и услуги (напр. машини, инструменти, консумативи, и др.), защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от " Голдън Комюникейшънс " ООД.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които " Инструменти Старт " събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

 • · Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;
 • · Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;
 • · Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребителите по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности;
 • · Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.
 • · Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.
 • · Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. 
 • · Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство
 • · Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.
 • · " Инструменти Старт " въвежда необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 • · " Инструменти Старт " обработва различни видове лични данни, които се предоставят от потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация какви продукти и услуги, както и информация за извършени плащания и други.
 • · " Инструменти Старт " обработва следните категории лични данни за своите потребители:
  •основни данни; 
  •данни, които се предоставят при регистрация и поръчка ; 
  •данни за поръчките;  
  •данни за плащанията; 
  •данни за комуникация с потребителите.
 • · " Инструменти Старт " събира лични данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от потребителите при и по повод поръчки и изпълнението тяхното изпълнение.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са: основни данни; данни, които се предоставят при сключването на договор; данни за поръчките; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

Лични данни за деца.

Не събираме съзнателно лична информация от лица на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носещо родителска отговорност за детето.

Основни данни

 • Имена; 
 • Телефонен номер;
 • Постоянен адрес (потребителят може да предостави, доброволно и по свой избор, и адрес за получаване на продуктите, в случай че същият е различен);
 • Е-mail;

Данни за поръчката

Това са данни за машината, модела, марката, артикулен номер и други, на поръчания от потребителя продукт.

Данни за поръчките


•Дата на генериране на поръчката;
•Дата на регистрация;
•Номер на поръчката и дата на генериране;
•Адрес на електронна поща;
•Предоставени телефонни номера;
•Поръчани продукти – машината, модела, марката, артикулен номер;

Данни за плащанията

Това са данни за историята на плащанията на потребителите във връзка с поръчки, сключени с „ Голдън Комюникейшънс " ООД.

Такива данни са:
•Дата на плащане;
•Размер на платената сума;
•Начин на плащане (напр. плащане в брой, с дебитна или кредитна карта);
•Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация (при безкасови плащания).

 

Данни за комуникацията с потребителите

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между " Инструменти Старт ", респективно оторизираните за това служителии неговите потребителите под формата на запитвания, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността, при обаждания/съобщения във връзка с поръчаните/ползваните продуктите и услуги или др. Такива са и данните, които се генерират автоматично, когато потребителите извършват справки, отнасящи се за продуктите и услугите на „ Голдън Комюникейшънс " ООД.

Такива данни са:

•Данни за Потребителя(вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други); 
•Информация за контакт с потребителя (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
•Вид на комуникацията (писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма или през мобилно приложение, имейл, телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или др.);
•Дата на изпращане или получаване на комуникация (например дата на входящо или изходящо обаждане, дата на получаване на запитване, жалба, рекламация или съобщение, дата на изпращане на съобщение, писмо или др.);
•Информация, съдържаща се в съответната комуникация (например съдържание на запитване/жалба на потребител, приложени документи, съдържание на отговора или справката) и др.

 • · Финансова информация (банкова сметка и други); 
 • · Запис на глас - обаждания, направени към контактния център на „ Голдън Комюникейшънс " ООД.

 

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са действията по:

•Събиране; 
•Записване;
•Съхранение;
•Преглеждане;
•Проверка;
•Промяна;
•Извличане;
•Разкриване; 
•Ограничаване;
•Изтриване;
•Унищожаване и др.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, НЕОБХОДИМА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, " Инструменти Старт " има право да обработва всяка информация. " Инструменти Старт " има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

За да бъде извършена покупко –продажба с " Инструменти Старт " е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него.

Имена, e-mail, телефонен номер и адрес на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за покупко-продажба (съответно заявление за регистрация), съобразно изискванията на Закона за електронните съобщения. В случай, че даден потребител откаже да ги предостави, няма да може да сключи договор.

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВЕТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

 • · Транспортни/куриерски фирми, с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
 • · Лица, които по възлагане на „ Голдън Комюникейшънс " ООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 
 • · Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 
 • · Лица, на които „ Голдън Комюникейшънс " ООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с „ Голдън Комюникейшънс " ООД обработват личните Ви данни от името на " Инструменти Старт ";
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

" Инструменти Старт " съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни за " Инструменти Старт " след изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако: 
• съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване/изтриване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея; 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 

 • · Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Платформата – до изричното оттегляне на даденото съгласие. 
 • · Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

" Инструменти Старт " полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за " Инструменти Старт ". Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители, така и за " Инструменти Старт ". Наша основна цел е да потребителите се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на " Инструменти Старт ". В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики " Инструменти Старт " предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на потребителите " Инструменти Старт " използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Политиката за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 

Тази Политика за личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на " Инструменти Старт ", на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

" Инструменти Старт " ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, като:

• публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на  

• изпрати съобщения на потребителите, съдържащи линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика за личните данни;

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на https://instrumentistart.com/.